Projecte Pati


Projecte d’espais exteriors (Esborrany)

el cert és que avui existeix una relació inversament proporcional entre el manifest interès dels educadors pel joc (expressat en infinitat de cursos, conferències, tallers..) i l’escassa atenció donada als jocs que es despleguen cada dia als patis de les escoles” Pàvia 1998


1. INTRODUCCIÓ

Aquest és un document inclòs al Projecte Educatiu de l’escola pública Pinetons, ubicada a Ripollet, municipi del Vallès Occidental i construïda el 2007. Està elaborat per la comunitat educativa del centre: equip de mestres, infants, pares i mares i tots aquells agents externs que han volgut participar del projecte (quan ho tinguem fet es citen alguns, rollo jardinet, patronat ocupació, alguna empresa, ajuntaments...).

Com a centre de nova construcció vol tenir en compte tots aquells indicadors i possibilitats educatives per potenciar l’aprenentatge integral dels infants. En aquest sentit, el joc és una eina mitjançant la qual els nens i les nenes aprenen de manera significativa.

Segons Javier Elzo, catedràtic de la Universitat de Deusto, l’educació informal que es dóna a les escoles és tant important com la que es desenvolupa dins de les aules: als passadissos, parlant amb els amics, amb els mestres, al pati...és en aquests espais on els infants estableixen relacions socials mitjançant les quals aprendran a participar a l’escola, tot desenvolupant les seves potencialitats educatives.


2. ELS ESPAIS EXTERIORS DE L’ESCOLA: EL PATI

Durant la planificació i la construcció de la nostra escola, els espais interiors s’han dissenyat i desenvolupat amb molta professionalitat i cura. Els exteriors, tanmateix tot i complint tots els requisits mínims prescrits, no s’han completat i han quedat lluny d’aprofitar les possibilitats riques i creatives que el terreny ofereix. Al llarg de l’educació infantil i de primària els espais oberts tenen la mateixa importància educativa que els espais interiors.

Hem elaborat aquest projecte de pati, mantenint els principis del Projecte Educatiu, per aprofitar millor els recursos que té l’escola. Volem dur-lo a terme, com un procés d’aprenentatge per a tota la comunitat educativa, comptant amb la participació dels infants, el professorat, els pares i mares, i altres persones i entitats del nostre entorn immediat, Ripollet.

Atesa la filosofia de la nostra escola segons la qual, la participació i la corresponsabilitat són eixos fonamentals, volem comptar amb la prestació de serveis i maquinària del nostre ajuntament i l’ajut econòmic d’empreses privades de Ripollet.

Actualment, especialment el pati d’escola infantil, és un espai pobre d’estímuls que pot oferir múltiples possibilitats de: • relacions : intimitat, treball en equip, joc col·lectiu, joc simbòlic, diferents espais –diferents formes de relació interpersonal


 • sensacions, percepcions : medi agradable – més gaudiment (verd, flors, aromes, colors, textures...) més impuls


 • vegetació : coneixement de medi natural, canvi cíclic, cura de les plantes, usos de les plantes, relació de les plantes entre elles, etc.


 • educació ambiental : sensibilitat, observació, intervenció, necessitats / responsabilitat.


 • moviment : desnivells, preveure i controlar el risc, etc.

La situació actual del pati de l’escola presenta tot un conjunt de mancances de diferents tipus: • un espai únic, poc estimulant, que només permet activitats monòtones (sorra) i repetitives sense possibilitat d’aportar nous aprenentatges.


 • poca vegetació, poc mobiliari i un espai absolutament permeable a l’exterior, sense cap tipus d’intimitat.


 • consideracions de seguretat : l’excés de sorra i el seu poc manteniment fa que es produeixin grans forats que suposen un perill per als nostres infants.


 • consideracions d’ombra : no hi ha un espai on els infants puguin guarir-se del intens sol dels darrers mesos del curs.


 • i en cap cas és un espai coherent amb els continguts del nostre Projecte Educactiu.

3. OBJECTIUS

3.1. OBJECTIUS PRINCIPALS

1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola.

2. Millorar l’ús del pati

3. Millorar la seguretat del pati
4. Adaptar les condicions de l’entorn, dels espais exteriors als infants

5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir i diversificar l’ús quotidià com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge.


3.2. OBJECTIUS DETALLATS 1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola, aconseguint una continuïtat entre l’interior i l’exterior.

1a. Millorar l’equipament del pati (sorrals diversos, tobogan amb circuit, desnivells, ...)
1b. Desenvolupar espais variats per al joc lliure i simbòlic, diversificar l’ús (fer “espais” com a l’interior, casetes, banquets, troncs: polivalent – fer rotllana, fer caminet amb desnivells, exercicis de psicomotricitat... taules i cadires per al seu ús exterior.
1c. Dissenyar i plantar (jardins de papallones, plantes i arbustos autòctons (xerojardineria))
1d. Fer una redistribució d’espais amb un disseny acurat i introduint vegetació variada que doni als infants, més responsabilitat sobre el seu espai de pati.

2. Millorar l’ús del pati

2a. Condicionar l’ús del patí en condicions meteorològiques adverses: pluja i sol intens (casetes, tendals...)
2b. Més equipaments que permetin la varietat del joc, no reduir-lo a fer forats o jugar amb la sorra, com passa actualment.
2c. Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels infants (per grups d’edat...)

3. Millorar la seguretat del pati
3a. adaptar els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat
4. Millorar l’aspecte de l’entorn dels infants als espais exteriors
4a. Zona vegetada : heures, flors variades, plantes autòctones, zones de prat...
4b. Camins de fusta o pedra

5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir l’ús quotidià com a part de les activitats diàries...
                             5a. rotllana fora, en moments que el temps ho permeti
                             5b. observació, experimentació amb el seu espai més immediat
5c. psicomotricitat, recorreguts pel propi pati que els facilitin l’aprenentatge dels moviments del seu propi cos, i els ajudin a millorar-los.
5d. dinàmiques de grup
Volem aconseguir a partir del projecte de pati : començar a desenvolupar una educació ambiental integral


4. RELACIÓ DEL PROJECTE AMB EL PEC DE L’ESCOLA: PARTICIPACIÓ i CORRESPONABILITAT

Aquest projecte té com a finalitat la remodelació i adaptació dels espais exteriors de l’escola Pinetons i, per això, són necessaris els recursos materials i humans que s’especificaran al següent apartat. Seguint un dels eixos centrals del PEC aquests recursos es buscaran implicant a tota la comunitat educativa: mestres, pares i mares, infants, agents externs relacionats...amb l’objectiu de potenciar la seva participació en el projecte, des del disseny, passant pel desenvolupament i execució material del mateix.

Aquesta participació en els projectes de l’escola implica una doble vessant on tots poden contribuir a millorar l’escola i, per tant, es fan responsables. Així, es generaran dinàmiques de corresponsabilitats adquirides per tota comunitat educativa tal i com estableix la LEC.

Igualment, aquesta implicació de tota la comunitat és un bon exemple de solidaritat i empatia per tots els infants, què estan aprenent, no només una educació formal plena de continguts didàctics sinó també a desenvolupar-se socialment amb valors cívics...l’escola com a microsocietat en potencia.

5. ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS

5.1. QUÈ ÉS VOL FER?

Veure el plànol de desenvolupament d’activitats i propostes

5.2. COM ES FARÀ?

Veure el plànol de desenvolupament d’activitats i propostes

5.3. RECURSOS NECESSARIS: MATERIALS, HUMANS I FUNCIONALS

PRESSUPOST, NECESSITAT DE RECURSOS

Relació de recursos necessaris

El pressupost per poder portar a terme el projecte és molt limitat. Per això, ens agradaria molt aprofitar aquesta mancança i convertir-la en una oportunitat : aprofitar el procés com una manera d’actuar de forma conjunta.

Davant de l’austeritat pressupostària volem prendre l’iniciativa i maximitzar els recursos propis :

- aprofitar els coneixements dels pares referents al disseny, als temes tècnics, contactes amb entitats o associacions... per tal d’aconseguir material, mà d’obra, en general la participació de la comunitat educativa – infants, pares/mares/avis, mestres, veïns...
- aprofitar l’experiència d’altres escoles de Ripollet
- buscar l’assessorament de l’equip de la casa de Natura
- aprofitar també l’experiència adquirida al llarg dels anys per l’equip de mestres per saber el més necessari per iniciar les obres de millora.
- aprofitar els recursos municipals: patronat d’ocupació, regidoria de medi ambient...

Per això voldríem contar amb :

- pressupost de l’AMPA
- pressupost de l’Escola
- Subvenció de l’Ajuntament, Generalitat?????
- Ajut dels serveis de l’Ajuntament (transport, maquinaria, mà d’obra de la Brigada..., )
- ajuts econòmics d’entitats privades de RipolletANNEX

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE JARDINERIA, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS

Resum esquemàtic de propostes 

Propostes Detallades
EQUIPAMENT:

Sorral: volem tenir sorrals més petits, repartits a l’espai exterior..... quina forma, quin volum, amb sorra, escorça de pi, pedretes,... explicar-ho detalladament. Com/qui es dissenyarà (cal assessorament? Casa de natura, etc.) , necessitats de mà d’obra, necessitats de maquinària? Quins recursos tenim? Gent: know-how/material/màquina. Etc. Què val aproximadament?
Tobogan:
Casetes:
Cabana:
Tendal:
Jocs d’aigua:CALENDARI, ETAPES
6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE.

Av. Inicial, procesual i final en relació amb els objectius marcats.
Aquest apartat s’ha d’anar fent en funció del procés, que es faci ...